Trong hình ảnh có thể có: 15 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 26 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng