Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và đám cướiTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang khiêu vũTrong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cướiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, đám cưới và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và văn bảnTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng